1
2

Usługi

 

Firma zajmuje się organizowaniem i wykonywaniem wszelkich czynności brokerskich, a w szczególności:

  • analizą rynku ubezpieczeniowego na zlecenie Klienta;
  • analizą posiadanych umów ubezpieczenia pod kątem merytorycznym i cenowym (ubezpieczeniowe due dilligence);
  • identyfikacją ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem;
  • przygotowaniem indywidualnego programu ubezpieczeniowego;
  • negocjacją z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi zakresu i kosztu ubezpieczenia;
  • wdrożeniem programu ubezpieczeniowego poprzez kontrolę poprawności i terminowości wystawianych dokumentów ubezpieczeniowych;
  • bieżącym monitoringiem przebiegu ubezpieczenia;
  • uczestnictwem w przebiegu procesu likwidacji szkód od momentu zgłoszenia aż po wypłatę odszkodowania;
  • organizacją i uczestnictwem w oględzinach technicznych miejsca ubezpieczenia;
  • organizacją na życzenie Klienta szkoleń w zakresie ubezpieczeń.

Podstawą świadczenia na rzecz Klienta usługi brokerskiej jest Zlecenie Brokerskiej (tu do pobrania druk Zlecenia).

Zlecenie brokerskie nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań finansowych związanych z jego udzieleniem i może być odwołanie w każdym momencie bez okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzeniem brokera jest kurtaż brokerski, a płatnikiem Towarzystwo Ubezpieczeniowe, którego oferta uzyskała akceptację Klienta.